Kuulutus maa-aineslain mukaisesta hakemuksesta, Fescon Oy

Fescon Oy on toimittanut Janakkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle maa-aineslain mukaisen maa-aineslupahakemuksen tilalle Hakala 165-432-9-143. Lisäksi haetaan lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Alue sijaitsee Jokimaalla, Jokimaantien varrella (noin Jokimaantie 161) (Kulopalonmäki). Hakemus koskee soran ja hiekan ottoa.

Kyseessä on olemassa oleva maa-ainesten ottamisalue. Kokonaisottomäärä on 285 000 m3ktr. Nyt haettava ottosyvyys +87,50 … +88,50 (N60) ja ottamisalueen pinta-ala 6,58 ha ovat samat kuin aiemmin voimassa olleessa luvassa. Lupaa haetaan 10 vuodeksi.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Marika Sarkkinen, puh. 050 567 5586, marika.sarkkinen@janakkala.fi

Kuulutus pidetään nähtävillä 30.6.2022 – 15.8.2022 sähköisesti kunnan internetsivuilla: www.janakkala.fi → kuulutukset ja ilmoitukset. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä sähköisesti kunnan verkkosivuilla sekä ajanvarauksella kunnantalolla (os. Juttilantie 1, Turenki).

Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat tehdä ne, joiden oikeutta, etua tai velvollisuutta asia saattaa koskea sekä kunnan jäsenet. Muilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta.

Ilmoitusta koskevat mahdolliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena viimeistään 15.8.2022 klo 15:00 mennessä:
Janakkalan kunta / ympäristönsuojelu
sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@janakkala.fi
postitse osoitteeseen Juttilantie 1, 14200 Turenki
käyntiosoitteeseen kunnanvirastolle: Juttilantie 1, 14200 Turenki

Kuulutus hakemuksesta, Fescon Oy

Hakemus ja ottosuunnitelma

Liite 1. Nykytilannekartta

Liite 2. Suunnitelmakartta

Liite 3. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Liite 4. Nykyinen maa-aineslupa

Liite 5. Hiekan tavoiterakeisuus

Liite 6. Pohjaveden tarkkailusuunnitelma

Liite 7. Pohjaveden tarkkailuraportti 2021

Liite 8. Poikkileikkaukset A-A_B-B_C-C

Liite 9. Poikkileikkaukset D-D_E-E