Julkipanoilmoitus suunnittelutarveratkaisusta

Päätöksen antamispäivämäärä 11.11.2019

Suunnittelutarveratkaisu: Maankäyttöpäällikkö 16 / 2019

Kiinteistö: Seppälä 165-430-4-10

Hakemus: Omakotitalon rakentaminen, uusi rakennuspaikka

Päätös: Päätän hyväksyä hakemuksen mukaisen suunnittelutarveratkaisun tilalla Seppälä 165-430-4-10, sillä maakäyttö-ja rakennuslain mukaiset erityiset edellytykset rakennusluvan myöntämiselle suunnittelutarvealueella ovat olemassa.

Päätöksen ehdot: Hulevesien imeytyspainanne ei saa ulottua maantien suoja-alueelle.

Asiakirjat ovat nähtävillä
Janakkalan kunnantalolla 13.11.2019. – 13.12.2019.

Valitusaika päättyy 13.12.2019.

Muutoksenhaku:

Päätökseen tyytymätön saa hakea päätökseen muutosta kirjallisella hallintovalituksella. Valituskirja on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Tarkemmat tiedot käyvät ilmi päätökseen liitetystä valitusosoituksesta.

Tämä ilmoitus on julkipantu Janakkalan kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja Janakkalan verkkosivuilla ajalla 12.11.2019 – 14.12.2019.

Janakkalassa 11.11.2019

Maankäyttöpäällikkö

Piia Tuokko