Julkipanoilmoitus suunnittelutarveratkaisusta

Päätöksen antamispäivämäärä 20.5.2020

Suunnittelutarveratkaisu: Maankäyttöpäällikkö P06 / 2020

Kiinteistö: Määräala tilasta Etelärinne 165-412-10-4
Hakemus: Omakotitalon rakentaminen, uusi rakennuspaikka
Päätös: Päätän hyväksyä hakemuksen mukaisen suunnittelutarveratkaisun tilan Etelärinne 165-412-10-4 tulevalla määräalalla, sillä maakäyttö- ja rakennuslain mukaiset erityiset edellytykset rakennusluvan myöntämiselle suunnittelutarvealueella ovat olemassa.

Asiakirjat ovat nähtävillä Janakkalan kunnantalolla 20.5.2020 – 22.6.2020. Valitusaika päättyy 22.6.2020.

Muutoksenhaku:
Päätökseen tyytymätön saa hakea päätökseen muutosta kirjallisella hallintovalituksella. Valituskirja on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Tarkemmat tiedot käyvät ilmi päätökseen liitetystä valitusosoituksesta.
Tämä ilmoitus on julkipantu Janakkalan kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja Janakkalan verkkosivuilla ajalla 19.5. – 23.6.2020.

Janakkalassa 18.5.2020
Maankäyttöpäällikkö Piia Tuokko