Julkipanoilmoitus suunnittelutarveratkaisusta

Päätöksen antamispäivämäärä 15.6.2020

Suunnittelutarveratkaisu: Maankäyttöpäällikkö P05 / 2020

Kiinteistö: Määräala tilasta Rauhala 165-412-12-15
Hakemus: Omakotitalon rakentaminen, uusi rakennuspaikka
Päätös: Päätän hyväksyä hakemuksen mukaisen suunnittelutarveratkaisun tilan Etelärinne 165-412-10-4 tulevalla määräalalla, sillä maakäyttö- ja rakennuslain mukaiset erityiset edellytykset rakennusluvan myöntämiselle suunnittelutarvealueella ovat olemassa.
Päätöksen ehdot: Ennen rakennusluvan myöntämistä tilan 165-412-12-15 rakennuspaikaksi tarkoitetun määräalan todellinen ulottuvuus on selvitettävä. Ulottuvuus on todennettava tai rakennuspaikaksi tarkoitettu määräala on joko lohkottava tai vaihtoehtoisesti rakennusten sijaintia on siirrettävä pohjoisemmaksi. Mahdollisen lohkomistoimituksen jälkeen rakennusten on sijaittava vähintään 5 metrin etäisyydellä kiinteistön rajoista. Jos rakennuslupaa haetaan ennen lohkomista, on talousrakennuksen sijoituttava 12 metriä pohjoisemmaksi ja asuinrakennuksen 6 metriä pohjoisemmaksi, kuin mitä hakemuksen liitteenä olevassa asemapiirroksessa on osoitettu

Rakennuslupavaiheessa on rakennusvalvonnalle esitettävä selvitys siitä, miten mahdollinen meluntorjunta hoidetaan niin, että melulle annetut ohjearvot (VNp 993/92) alittuvat asunnossa, muualla sisällä, oleskeluterassilla ja piha-alueilla.

Pohjatutkimuslausunto liitteineen on esitettävä rakennusluvan hakemisen yhteydessä.

Asiakirjat ovat nähtävillä Janakkalan kunnantalolla 15.6.-15.7.2020. Valitusaika päättyy 15.7.2020.

Muutoksenhaku:
Päätökseen tyytymätön saa hakea päätökseen muutosta kirjallisella hallintovalituksella. Valituskirja on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Tarkemmat tiedot käyvät ilmi päätökseen liitetystä valitusosoituksesta.
Tämä ilmoitus on julkipantu Janakkalan kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja Janakkalan verkkosivuilla ajalla 12.6-16.7.2020.

Janakkalassa 11.6.2020
Maankäyttöpäällikkö Piia Tuokko

Jaa sivu