Julkipanoilmoitus suunnittelutarveratkaisusta

Päätöksen antamispäivämäärä 19.4.2021

Päätös:

Suunnittelutarveratkaisu: Maankäyttöpäällikkö JAN/454/10.03.00.02/2021

Kiinteistö: Lanttumäki 165-431-1-1908, sijaintikartta ja asemapiirros

Hakemus: Omakotitalon rakentaminen, uusi rakennuspaikka

Päätös: Päätän hyväksyä hakemuksen mukaisen suunnittelutarveratkaisun tilalla Lanttumäki 165-431-1-1908, sillä maakäyttö- ja rakennuslain mukaiset erityiset edellytykset rakennusluvan myöntämiselle suunnittelutarvealueella ovat olemassa.

Päätöksen ehdot: Ennen rakennusluvan myöntämistä on Pirkanmaan ELY-keskuksesta saatava liittymälupa Punkantielle (13629). Tarvittaessa asemapiirroksessa olevaa liittymä-paikkaa on siirrettävä rakennuslupavaiheeseen.

Asiakirjat ovat nähtävillä Janakkalan kunnantalolla 19.4. – 19.5.2021.

Valitusaika päättyy 19.5.2021.

Muutoksenhaku:

Päätökseen tyytymätön saa hakea päätökseen muutosta kirjallisella hallintovalituksella. Valituskirja on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Tarkemmat tiedot käyvät ilmi päätökseen liitetystä valitusosoituksesta.

Tämä ilmoitus on julkipantu Janakkalan kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja Janakkalan verkkosivuilla ajalla 16.4. – 20.5.2021

Janakkalassa 15.4.2021

Maankäyttöpäällikkö
Piia Tuokko