Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen, Harvialan kartanoalue

Janakkalan kunnan valtuusto on kokouksessaan 9.1.2023 § 6 hyväksynyt Harvialan kartanoalueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.
Asemakaava koskee osaa tilasta RN:o 165-440-2-77.
Asemakaavan muutos koskee kortteleita 25-28, viher-, pysäköinti- ja katualueita.
Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu korttelit 25-34, viher-, pysäköinti- ja katualueita sekä maa- ja metsätalousaluetta.

Hyväksymistä koskeva päätös kuulutetaan MRL 200 §:n mukaisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 19.1.2023 kunnan viralliselle ilmoitustaululle, os. Juttilantie 1, 14200 Turenki.

Muutosta valtuuston päätökseen on haettava viimeistään 18.2.2023.

Kunnanhallitus