Vapaa hoitoon hakeutuminen

Terveydenhuoltolain 47§ mukaan 1.1.2014 potilaalla on mahdollisuus valita perusterveydenhuollon palvelut (sisältää hoitotarvikkeiden jakelun) koko maan terveysasemista.

Terveysaseman vaihtamisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä sille terveysasemalle, jota henkilö käyttää, että sille, jonka hän valitsee. Ilmoitus on tehtävä jokaisesta henkilöstä erikseen.

Hoitovastuu siirtyy valitulle terveysasemalle kolmen viikon kuluessa ilmoituksen saapumisesta. Valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen terveysasemaan josta henkilö saa kaikki perusterveydenhuollon palvelunsa.

Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan 12 kk kuluttua edellisestä valinnasta.

Terveysaseman vaihtolomake

Terveydenhuollon ammattihenkilön vaihto Janakkalassa

Pyrimme toteuttamaan toiveen terveydenhuollon ammattihenkilön vaihdosta mahdollisuuksien mukaan Terveydenhuoltolain mukaisesti. Vaihto tehdään täyttämällä alla oleva lomake ja palauttamalla se terveysasemalle.

Terveydenhuoltolaki §49: Muu valinnan mahdollisuus

”Potilaalla on mahdollisuus valita häntä terveydenhuollon yksikössä hoitava laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö toimintayksikön toiminnan tarkoituksenmukaisen järjestämisen sallimissa rajoissa. Potilaan jatkohoito on toteutettava siten, että hänet ohjataan häntä aiemmin hoitaneen lääkärin tai hammaslääkärin hoitoon, aina kun se hoidon asianmukaisen järjestämisen kannalta on mahdollista.”

Terveydenhuollon ammattilaisen vaihtolomake

Hoitosuunnitelman mukainen kiireetön tilapäinen hoito

Mikäli henkilö asuu tai oleskelee säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti kotikuntansa ulkopuolella työn, opiskelun, vapaa-ajan vieton, lähiomaisen tai muun läheisen asumisen tai muun vastaavan syyn vuoksi, hän voi käyttää hoitosuunnitelmansa mukaisen hoidon toteuttamiseen myös muun kuin oman kotikuntansa perusterveydenhuollon palveluita hoidosta vastaavan terveyskeskuksen muuttumatta. Myös tästä on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä sille terveysasemalle, jonka palveluita henkilö pääsääntöisesti käyttää että sille, josta palvelu halutaan. Lisäksi potilaan on toimitettava hoitovastuussa olevan terveysaseman laatima hoitosuunnitelma tilapäistä hoitoa antavaan terveyskeskukseen. Potilas otetaan terveysaseman asiakkaaksi kolmen viikon kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta. Hoitovastuu ei siirry tilapäistä hoitosuunnitelman mukaista kiireetöntä hoitoa antavalle terveysasemalle.