Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Henkilötietolaki (523/1999) 26 §

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, onko hänestä tietoja potilasrekisterissä ja mitä tietoja hänestä on potilasrekisterissä. Jos haluat tarkastaa potilasrekisteritietosi, voit tehdä sen täyttämällä oheisen lomakkeen ja lähettämällä sen alla olevaan osoitteeseen.

Voit pyytää Lifecare-sairaskertomuksen tiedot suoraan terveysasemalta hoitajilta täyttämättä hakemusta. Sairaskertomukset joulukuusta 2014 alkaen ovat nähtävissä myös Omakannassa. Omakantaan kirjautumiseen tarvitset henkilökohtaiset pankkitunnukset.

Lomake: Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Janakkalan kunta
Potilasrekisteriasiat
Tapailanpiha 13 C
14200 Turenki

Rekisteritietojen korjausvaatimus

Henkilötietolaki (523/1999) 29 §

Asiakkaalla on oikeus vaatia potilasrekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oikaisemista, poistamista tai täydentämistä. Korjausvaatimuksessa tulee yksilöidä, mitä tietoja haluaa korjattavaksi ja millä perusteella. Oikeutta ei ole kuitenkaan vaatia lääkäriä muuttamaan tämän potilasasiakirjoihin kirjaamaa taudinmääritystä ja hoito-ohjeita.

Mikäli rekisterinpitäjä ei hyväksy korjaamisvaatimusta, asiakkaalle annetaan kieltäytymistodistus, jossa näkyvät kieltäytymisen perustelut. Asiakkaalla on halutessaan mahdollisuus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Jos haluat korjauksen potilasrekisteritietoihisi, voit tehdä korjausvaatimuksen täyttämällä oheisen lomakkeen, allekirjoittamalla sen ja lähettämällä sen alla olevaan osoitteeseen.

Lomake: Rekisteritietojen korjausvaatimus

Janakkalan kunta
Potilasrekisteriasiat
Tapailanpiha 13 C
14200 Turenki

Lokitietojen tarkastuspyyntö

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) 18 §

Asiakkaalla on oikeus saada terveydenhuollon palvelujen antajalta tieto siitä, kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu häntä koskevia tietoja sekä mikä on ollut käytön tai luovutuksen peruste. Asiakas ei saa käyttää tai luovuttaa saamiaan lokitietoja edelleen muuhun tarkoitukseen. Jos haluat tarkastaa omien tietojesi käsittelyn, voit tehdä lokitietojen tarkastuspyynnön täyttämällä oheisen lomakkeen ja lähettämällä sen alla olevaan osoitteeseen.

Lomake: Lokitietojen tarkastuspyyntö

Janakkalan kunta
Ylilääkäri/Tietosuojavastaava
Tapailanpiha 13 C
14200 Turenki

Omien potilastietojen pyytäminen

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 12 §

Janakkalan terveyskeskuksen asiakkaana voit pyytää omia Janakkalan terveyskeskuksen potilasasiakirjoja henkilökohtaisesti omalta terveysasemalta tai kirjallisesti oheisella lomakkeella. Veloituksetta on mahdollista saada kertomustiedot paperilla kerran. Sairaskertomukset joulukuusta 2014 alkaen ovat nähtävissä myös Omakannassa. Omakantaan kirjautumiseen tarvitset henkilökohtaiset pankkitunnukset.

Lomake: Tietopyyntö itseä koskevasta asiakirjasta

Janakkalan kunta
Potilaskertomusarkisto
Tapailanpiha 13 C
14200 Turenki

Potilastietojen pyytäminen asianosaisena

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 11 §

Hakijalla, valittajalla tai muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi huoltajan pyytämää todistusta lapsen sairaudesta sosiaalista etuutta haettaessa. Voit tehdä pyynnön henkilökohtaisesti terveysasemalla tai kirjallisesti oheisella lomakkeella.

Lomake: Asianosaisen tietopyyntö

Janakkalan kunta
Potilaskertomusarkisto
Tapailanpiha 13 C
14200 Turenki

Vainajan potilastietojen pyytäminen

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (758/1992) 13.3 §:n 5 k

Potilasasiakirjat ovat salassa pidettäviä myös potilaan kuoleman jälkeen. Kuolleen henkilön elinaikana annettua terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja voidaan kuitenkin antaa perustellusta kirjallisesta hakemuksesta sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten siltä osin kuin tiedot ovat välttämättömiä etujen tai oikeuksien selvittämiseksi tai toteuttamiseksi. Luovutuksensaaja ei saa käyttää tai luovuttaa tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen. Voit tehdä hakemuksen vainajan tietojen luovuttamiksi oheisella lomakkeella.

Lomake: Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseksi

Janakkalan kunta
Potilaskertomusarkisto
Tapailanpiha 13 C
14200 Turenki