Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, jonka tehtävä on neuvoa sosiaalihuollon asiakkaita ja heidän omaisiaan lakien soveltamiseen ja asiakkaiden oikeuksiin liittyen. Sosiaaliasiamies voi toimia myös asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa.

Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia, eikä hänen tehtäväalueeseen kuulu kansaneläkelaitoksen, työvoimatoimiston, terveydenhuollon, velkaneuvonnan tai edunvalvonnan (holhous) palvelut.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on:

  1. Neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  2. Avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä
  3. Tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  4. Toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  5. Seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle

Sosiaaliasiamies palvelee seuraavia kuntia: Akaa, Urjala, Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Hausjärvi, Loppi ja Riihimäki.

Asiakkaan asema sosiaalihuollossa

Asiakkaan asemaa sosiaalihuollossa säätelee laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (ns. asiakaslaki). Asiakaslaki sisältää sosiaalihuollon asiakkaan osallistumiseen, kohteluun ja oikeusturvaan sisältyvät oikeudelliset periaatteet.

Lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun.

Laki koskee asiakkaan asemaa ja oikeuksia sekä viranomaisen että yksityisen järjestämässä sosiaalihuollossa.

Muistutus

Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus kohtelustaan sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Ennen muistutuksen tekemistä on suositeltavaa selvittää asiaa palvelua antaneen yksikön esimiehen kanssa. Muistutuksen voi tehdä muistutuslomake tai vapaamuotoisesti.

Lue lisää sosiaaliasiamiehen toiminnasta.

Loippo Satu

sosiaaliasiamies
Sosiaalipalvelut
Åkerlundinkatu 2 A, 33100 Tampere