Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeelliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä etusija erityiseen suojeluun. Lastensuojelutyön perustana on lastensuojelulaki. Lastensuojelutyöstä vastaavat kunnan sosiaalityöntekijät yhteistyössä muiden tahojen kanssa.

Lastensuojeluilmoitukset

Jos tiedossasi on lapsia tai nuoria, joiden lastensuojelun tarve tulisi selvittää, ilmoita asiasta viipymättä lastensuojelun työntekijöille. Monilla viranomaisilla on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus. Voit myös ottaa yhteyttä sosiaalihuoltoon yhdessä lapsen tai hänen huoltajansa kanssa. Yksityishenkilö voi tehdä lastensuojeluilmoituksen myös nimettömänä.

Lastensuojeluilmoitus

  • Voit lähettää lastensuojeluilmoituksen postitse osoitteella: Janakkalan perhekeskus, lapsiperheiden sosiaalipalvelut, Tapailanpiha 13 B, 14200 Turenki.
  • Kiireellisessä lastensuojeluasiassa ota yhteyttä Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystykseen tai hätätilanteessa numeroon 112.

Perhe- ja yksilökohtainen työ

Sosiaalityöntekijät auttavat perhettä erilaisin tukitoimin tai sijaishuollon keinoin silloin, kun lapsen/nuoren kasvuolot vaarantuvat tai eivät turvaa hänen kehitystään tai jos nuori omalla käytöksellään vaarantaa kasvuaan. Työn tavoitteena on lapsen edun toteutuminen.

Avohuollon tukitoimet

Avohuollon tukitoimien suunnittelu alkaa tilanteen selvittelyllä yhteistyössä perheen kanssa. Perhettä voidaan tukea erilaisin palveluin. Näitä ovat esimerkiksi tuki ongelmatilanteen selvittämiseen, päivähoito, koulunkäynnin ja harrastusten tukeminen, asunnon hankinnassa avustaminen, taloudellinen tuki, perhetyön ja/tai tai kotipalvelun järjestäminen.

Lastensuojelun avohuollon tukitoimien keskeinen palvelu Janakkalassa on perhetyö. Perhetyöntekijöiden tehtävänä on tukea lapsiperheitä arkielämän hallinnassa, kriisien selvittämisessä sekä perheen omien voimavarojen löytämisessä ja vahvistamisessa. Perhetyöntekijät toimivat tiiviissä yhteistyössä lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden, päivähoidon, neuvolan, koulun ym. viranomaisten kanssa.

Joissain tapauksissa lapsen tai nuoren lyhytaikainen avohuollon sijoitus kodin ulkopuolelle voi olla ratkaisu ongelmatilanteeseen.

Avohuollon tukitoimia voidaan järjestää myös kiireellisesti.

Kiireellinen sijoitus

Jos lapsi on lastensuojelulain 40 §:ssä mainituista syistä välittömässä vaarassa, voidaan lapselle järjestää kiireellisesti sijaishuoltona hänen tarvitsemansa hoito ja huolto. Päätöksen kiireellisestä sijoituksesta ja sen lopettamisesta tekee ammatillisen kelpoisuuden omaava sosiaalityöntekijä. Usein kiireelliset sijoitukset tapahtuvat myös virka-ajan ulkopuolella, jolloin päätöksen tekee sosiaalipäivystyksessä toimiva sosiaalityöntekijän kelpoisuuden omaava työntekijä. Kiireellisen sijoituksen enimmäiskestoaika yhdellä viranhaltijan tekemällä päätöksellä on 30 päivää.

Sijaishuolto

Mikäli avohuollon tukitoimet eivät riitä takaamaan lapselle riittävän turvallisia kasvuoloja ja lapsen olosuhteet tai oma käyttäytyminen vaarantavat kasvua ja kehitystä, voidaan lapsi/nuori ottaa huostaan ja sijoittaa pidemmäksi aikaa kodin ulkopuolelle esimerkiksi sijaisperheeseen, ammatilliseen perhekotiin tai lastensuojelulaitokseen. Huostaanottoon ja sijaishuollon järjestämiseen voidaan kuitenkin ryhtyä vain jos avohuollon tukitoimet eivät ole lapsen edun mukaisen huolenpidon toteuttamiseksi sopivia tai mahdollisia, tai jos ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi ja jos sijaishuollon arvioidaan olevan lapsen edun mukaista

Jälkihuolto

Jälkihuollolla tarkoitetaan sijaishuollon tai yli 6 kuukautta kestäneen avohuollon sijoituksen päättymisen jälkeen tarjottavaa kokonaisvaltaista tukea lapselle tai nuorelle. Jälkihuollon tarkoituksena on tukea lapsen kotiutumista sijaishuollosta tai auttaa aikuistuvaa nuorta saavuttamaan riittävät valmiudet itsenäisen elämän aloittamiselle. Nuorta pyritään tukemaan taloudellisen ja muun tuen avulla samalla tavoin kuin vanhemmat tavanomaisesti tukevat ja avustavat aikuistuvia lapsiaan. Nuorelle järjestetään jälkihuoltoa siihen asti kun nuori täyttää 25 vuotta.

Lastensuojelun omavalvontasuunnitelma

Prätorius Noora

sosiaalityöntekijä
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, Sosiaalipalvelut

Lastensuojelun sosiaalityö
Lapsiperheiden sosiaalityö

Juttilantie 1, 14200 Turenki

Naukkarinen Harri

sosiaalityöntekijä
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, Sosiaalipalvelut

Lastensuojelun sosiaalityö
Lapsiperheiden sosiaalityö

Juttilantie 1, 14200 Turenki

Wilenius Anneli

sosiaalityöntekijä

Lastensuojelun sosiaalityö
Lapsiperheiden sosiaalityö

Juttilantie 1, 14200 Turenki

Nurminen Sari

lastensuojelun palveluohjaaja
Juttilantie 1, 14200 Turenki

Viitanen Laura

Lastensuojelun palveluohjaaja
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, Sosiaalipalvelut
Juttilantie 1, 14200 Turenki