Säätiö hallinnoimaan ikäihmisten hyväksi käytettävää testamenttilahjoitusta

Kunnanhallitus päätti (13.3.) hyväksyä työryhmän ehdotuksen testamenttilahjoitusta hallinnoivan säätiön perustamisen selvittämisestä. Janakkalan kunta on saanut testamenttilahjoituksen, joka käytetään ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseen. Testamenttivarat käsittävät arvopapereita ja kiinteistön maa-alueineen ja rakennuksineen.

Lähtökohtaisesti perustetaan säätiö, johon Janakkalan kunta voi nyt ja jatkossa ohjata lahjoituksia ja testamentteja muun muassa seuraavia tarkoituksia varten:

  • ikäihmisten hyvinvointia edistävä toiminta, hankinnat ja palvelut ml. ikäihmisten perheet koskien myös omaishoitajia
  • lasten ja nuorten hyvinvointia edistävä toiminta, hankinnat ja palvelut ml. perheet koskien myös omaishoitajia
  • vammaispalvelun piirissä olevien ihmisten hyvinvointia edistävä toiminta, hankinnat ja palvelut, koskien myös omaishoitajia

Kolmessa viimemainitussa ei toistaiseksi ole varoja, mutta ne huomioidaan säännöissä ja mahdollisia tulevia lahjoituksia ja/tai testamentteja varten.
Työryhmä valmistelee säätiön perustamista. ja Janakkalan kunta tekee tarvittavat päätökset ja hyväksyy säännöt. Tavoitteena on, että säätiön säännöt tuodaan lausunnolle elokuuhun 2023 mennessä ja edelleen, että säätiö perustetaan vuoden 2023 loppuun mennessä ja että varoja voidaan jakaa vuoden 2024 aikana. Ensimmäisessä vaiheessa säätiön perustamishetkellä toteutetaan ns. ensimmäinen tukikierros (5000 – 10 000 euroa), jota ei sijoiteta säätiön pääomaan. Tämä toteutetaan osallistavan budjetoinnin keinoilla, asiantuntijana kunnan viestintäpäällikkö ja vanhusneuvosto. Ideana on, että kunnan johtava viranhaltija toimii säätiön asiamiehenä ja että kunta nimeää säätiön hallitukseen jäsenet.
Säätiö jakaa osallistavan budjetoinnin periaatteella varoja vuosittain pääoman tuotosta esim. 70 – 80 % ja muuten pyritään kasvattamaan pääomaa, jotta jaettavaa on pitkälle tulevaisuuteen nousevalla trendillä. Vanhusneuvosto toimii säätiön hallituksen ja tämän työryhmän asiantuntijaelimenä liittyen osallistavan budjetoinnin tavoitteisiin ja muotoiluun. Jatkossa muille (lapset, nuoret) nimetään vastaavat asiantuntijaelimet esim. nuorisovaltuusto sekä vammaispalvelun kohdalla nimetään asiantuntijaelimeksi vammaisneuvosto.
Työryhmän näkemyksen mukaan tällä tavalla toimien saadaan nykyisestä testamentista ja mahdollisista muista lahjoituksista ja testamenteista eniten pitkäkestoista hyötyä nykyisen Janakkalan alueen asukkaille pitkälle tulevaisuuteen. Samalla se tukee lakisääteistä hyvinvointitehtävää ja Janakkalan kunnan osallistavaa kulttuuria.