Honka- ja Mäntykodin omavalvontasuunnitelma 2022

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

 

HONKAKOTI JA MÄNTYKOTI

omavalvontasuunnitelma

SISÄLTÖ

 

 1. PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT
 2. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET
  • Toiminta-ajatus
  • Arvot ja toimintaperiaatteet
 3. RISKIENHALLINTA
  • Riskien tunnistaminen
  • Riskien käsitteleminen
  • Korjaavat toimenpiteet ja niiden toimeenpano
 4. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN
  • Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt
  • Omavalvontasuunnitelman seuranta
  • Omavalvontasuunnitelman julkisuus
 5. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET
  • Palvelutarpeen arviointi
  • Hoitosuunnitelma ja IMO –suunnitelma
  • Asiakkaan kohtelu
   • Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen
   • Asiakkaan osallisuus
   • Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet
   • Asiakkaan asiallinen kohtelu
   • Palautteen kerääminen
   • Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä
   • Asiakkaan oikeusturva
   • Muistutus sosiaaliasiamiehelle
 1. PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA
  • Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta
  • Ravitsemus
  • Hygieniakäytännöt
  • Terveyden- ja sairaanhoito
  • Lääkehoito
  • Monialainen yhteistyö
 2. ASIAKASTURVALLISUUS
  • Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa
  • Henkilöstö
   • Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet
   • Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta
  • Toimitilat
   • Tilojen käytön periaatteet
   • Siivous ja pyykkihuolto
  • Teknologiset ratkaisut
  • Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet
 3. ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN
  • Asiakastyön kirjaaminen
 4. YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA
 5. OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA

 

 

 

 

 

 1. PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT

 

Palveluntuottaja

 

Yksityinen palvelujentuottaja

Nimi: Janakkalan Elsa ja Pauli Kodit Oy

 

Palveluntuottajan Y-tunnus:

2902670-6

 

 

Kunnan nimi: Janakkalan kunta

 

Kuntayhtymän nimi:

 

Sote -alueen nimi:

 

Toimintayksikön nimi

 

Honkakoti  ja Mäntykoti

Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen

Janakkalan kunta

Tapailankuja 3/Honkakoti

Aarnenkuja 3/Mäntykoti

14200 TURENKI

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä

 

Honkakoti tarjoaa tehostettua palveluasumista yhdeksälle (9) kehitysvammaiselle henkilölle. Honkakodissa on myös kaksi (2) intervallihuonetta tilapäistä asumista varten. Mäntykoti tarjoaa tuettua asumista yhdelletoista (11) kehitysvammaiselle henkilölle. Tällä hetkellä Mäntykodilla asuu 10 kehitysvammaista ja yksi vanhuspalvelun asiakas.

Toimintayksikön katuosoite

Honkakoti Tapailankuja 3

Mäntykoti Aarnenkuja 3

 

Postinumero

14200

Postitoimipaikka

Turenki

 

Toimintayksikön vastaava esimies

Liisa Matikainen, palvelupäällikkö

Puhelin

03 680 1874

Sähköposti

liisa.matikainen@janakkala.fi

Toimintalupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut)
Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt)

 

9.8.2018 Honkakoti

Palvelu, johon lupa on myönnetty

 

Lupa yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalveluiden tuottaminen.

Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)
Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta

 

 

Aluehallintoviraston rekisteröintipäätöksen ajankohta

 

 

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat
Kiinteistöhuolto: Janakkalan Mökki- ja Kiinteistöpalvelu Ay / Janne Viholainen.

 

Puh. 050 4671446.

 

Päivystys:

041 5474 733

paivystaja@jmkpalvelu.com

 

 

 

 

 1. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET
 

 

2.1  Toiminta-ajatus

 

Honkakoti toimii tehostetun palveluasumisen yksikkönä pääasiassa kehitysvammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista ohjausta- ja valvontaa sekä hoivaa ja hoitoa. Tilat on suunniteltu siten, että ne soveltuvat myös liikuntaesteisille. Honkakodissa on yhdeksän (9) vakituisen asumisen paikkaa ja yksi (1) intervallipaikka lyhytaikaista asumista tarvitseville. Asukkaat osallistuvat kodinhoidollisiin tehtäviin taitojensa ja jaksamisensa mukaan. Suurin osa asukkaista käy kunnan järjestämässä päivätoiminnassa arkipäivisin. Päivätoimintakeskus Kataja sijaitsee samassa pihapiirissä asumisyksiköiden kanssa. Honkakodissa henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden.

 

Mäntykodissa – tuetun asumisen yksikössä – on rivitaloasunnot yhteensä kymmenelle (10) asiakkaalle.  Asukkaita tuetaan osallistumaan kunnan järjestämään päivätoimintaan, opiskelemaan tai työllistymään avotöihin. Mäntykodissa korostetaan asukkaan elämänhallintataitoja ja omasta asumisesta huolehtimista. Ohjaajan säännölliset kierrot asunnolla sovitaan yksilöllisesti, mutta pääsääntöisesti ohjaaja käy asukkaan luona kaksi kertaa vuorokaudessa. Asukkaat saavat tarvitsemaansa tukea, apua ja ohjausta arjen toiminnoissa, kuten henkilökohtaisessa hygieniassa, kodin siivouksessa ja asioimisessa.  Mäntykodissa ei ole yövalvontaa, mutta tarvittaessa asukas saa apua soittamalla Honkakodin yöhoitajalle tai hakeutumalla Honkakotiin.

 

Mäntykodin asukkaat ruokailevat pääsääntöisesti Honkakodilla, jonne heillä on halutessaan vapaa pääsy. Mäntykodin asukkaita tuetaan ja rohkaistaan myös ulkopuolisiin harrastuksiin ja vapaa-ajan aktiviteetteihin. Honkakodin hoitajat huolehtivat laaja-alaisesti Mäntykodin asukkaiden asioista, kuten hygienia, asiointiapu, kelan tukien hakemiset jne. Lisäksi heillä on oikeus henkilökohtaiseen vapaa-ajan avustajaan.

 

2.2 Arvot ja toimintaperiaatteet

 

 

Asiakaslähtöisyys: Toiminta määräytyy asiakkaan tarpeista elämän eri tilanteissa ja se määritellään yksilöllisessä palvelu- ja hoitosuunnitelmassa

 

Laadukas asuminen: Honkakodin ja Mäntykodin tarkoituksena on tarjota laadukasta asumispalvelua kehitysvammaisille henkilöille. Asumispalvelun tarkoituksena on hyvän elämänlaadun turvaaminen ja mahdollistaminen jokaisen asukkaan itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.

 

Normaaliusperiaate: Toimitaan kuten yhteisössä / yhteiskunnassa on tapana vallitsevien sääntöjen, normien ja lakien mukaan.

 

Ihmisarvon kunnioittaminen: Honkakodin ja Mäntykodin toimintaperiaatteina ovat tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuus, yksilöllisyys ja ihmisen kunnioittaminen. Asukas kohdataan hänen ikänsä ja elämänkokemuksensa huomioiden. Asiakkaille kommunikoidaan aikuisella tasolla.

 

Omaan elämään osallistumisen periaate: Asukas tekee itse kaiken, mihin kykenee. Ohjaamisella tuetaan asukkaiden omatoimisuuta ja itsenäisyyttä. Arkielämän eri tilanteissa otetaan huomioon asukkaan voimavarat ja hänen kykynsä tehdä asioita itsenäisesti.

 

Hyvä ja sujuva yhteistyö: Tehdään avointa yhteistyötä viranomaisten, yhteistyökumppaneiden ja omaisten kanssa.

 

Honkakodilla ja Mäntykodilla asukas voi kuulua mihin tahansa uskonnolliseen yhteisöön ja tätä vakaumusta kunnioitetaan asukkaan toivomalla tavalla.

 

Noudatamme toiminnassa sille annettuja lakeja, asetuksia ja säädöksiä.

 

 

 1. RISKIENHALLINTA

 

3.1 Riskien tunnistaminen

 

Riskien arviointi tehdään Honkakodissa 1 vuoden välein. Tällöin kartoitetaan fysikaaliset ja kemialliset vaaratekijät, tapaturman vaarat, henkinen kuormittuminen, ergonomia ja biologiset vaaratekijät.

 

Laatupoikkeamia, epäkohtia ja läheltäpiti –tilanteita pyritään ennakoimaan työyhteisössä selkeällä vastuunjaolla ja työhön perehdyttämisellä sekä välittömällä puuttumisella havaittuihin epäkohtiin tai turvallisuusriskeihin. Esimerkiksi työvuoroissa on aina nimetty lääkevastaava ja työntekijät osallistuvat aktiivisesti työpaikan riskiarviointiin sekä omavalvontaprosesseihin.

 

Käytössämme on HaiPro -ohjelma, johon ilmoitetaan kaikki läheltä piti -tilanteet ja haittatapahtumat asiakastyössä, työturvallisuuden riskit ja haittatapahtumat sekä tietoturvapoikkeamat. Kiinteistöön kohdistuvat vika- ja korjausilmoitukset tehdään kiinteistöstä huolehtivalle Janakkalan Mökki ja Kiinteistöpalvelulle sähköisellä vikailmoituslomakkeella tai soittamalla kiireisissä asioissa myös virka-ajan ulkopuolella. Henkilöstö osallistuu vuosittain työyksikön riskikartoituksen laatimiseen.

3.2 Riskien käsitteleminen

 

Haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden käsittelyyn kuuluu niiden kirjaaminen, analysointi ja raportointi. Vastuu riskinhallinnassa saadun tiedon hyödyntämisestä kehitystyössä on palvelun tuottajalla, mutta työntekijöiden vastuulla on tiedon saattaminen johdon käyttöön. Haittatapahtumien käsittelyyn kuuluu myös niistä keskustelu työntekijöiden, asiakkaan ja tarvittaessa omaisen kanssa. Jos tapahtuu vakava, korvattavia seurauksia aiheuttanut haittatapahtuma, asiakasta tai omaista informoidaan korvausten hakemisesta. Työterveyshuollon toteuttamat työpaikkaselvitykset ja työpaikan riskikartoitukset käsitellään yhdessä henkilökunnan kanssa. Niistä nousevat kehitysehdotukset ja toimenpidesuunnitelmat laaditaan yhteisesti keskustellen.

 

Hoitajat kirjaavat haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet HaiPro -ohjelmaan ja asukkaaseen kohdistuneet haittatapahtumat myös Lifecare -ohjelman hoitotyön VAMHOI -lehdelle. HaiPro -ilmoitukset ohjautuvat esimiehelle ja hän käsittelee ne viipymättä tilanteen vaatimalla tavalla. Tilanteet käsitellään työntekijöiden kanssa henkilöstöpalavereissa. Muutos- ja kehitystoimet vastaavien vaara- tai haittatapahtumien ehkäisemiseksi laaditaan yhteisesti keskustellen.

3.3 Korjaavat toimenpiteet ja niiden toimeenpano

 

Johtoryhmä käy ensin yhteisesti läpi riskikartoitusten, työpaikkaselvitysten ja työterveyskyselyjen tulokset. Näiden pohjalta nousevat korjaavat ja kehittävät toimenpiteet, jotka työnjohto vie systemaattisesti täytäntöön vastuuttamalla koko työyhteisön mukaan kehittämistyöhön. Tuloksia seurataan säännöllisesti mm. toistamalla riskikartoitus ja työturvallisuutta mittaavat kyselyt.  Laatupoikkeamat sekä haitta-, vaara-, läheltä piti- ja tapaturmatilanteet käydään läpi henkilöstöpalavereissa ja niissä esiin tulleet toimintatapamuutokset kirjataan ylös pöytäkirjaan kaikkien työntekijöiden nähtäville.

 

 

 

4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN

4.1 Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt

 

Liisa Matikainen, palvelupäällikkö Honka- ja Mäntykoti

Honkakodin henkilökunta

 

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot:

Liisa Matikainen, palvelupäällikkö, liisa.matikainen@janakkala.fi

Jouni Helén, toimitusjohtaja, jouni.helen@janakkala.fi

4.2 Omavalvontasuunnitelman seuranta

 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia. Omavalvontasuunnitelma tehdään yhteistyössä koko henkilökunnan kanssa.

4.3 Omavalvontasuunnitelman julkisuus

 

Ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelman pitää olla julkisesti nähtävänä yksikössä siten, että asiakkaat, omaiset ja omavalvonnasta kiinnostuneet voivat helposti ja ilman erillistä pyyntöä tutustua siihen.

 

Omavalvontasuunnitelma on näkyvillä Honkakodin kanslian edessä olevalla ilmoitustaululla.

 

                                           

5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET

5.1 Palvelutarpeen arviointi

 

Asiakkaalle tehdään palvelusuunnitelma. Palvelusuunnitelmaa päivitetään aina palvelutarpeen muuttuessa ja tarvittaessa. Palvelusuunnitelmapalaverin koollekutsuu ja palvelusuunnitelman laatii Janakkalan kunnan ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden asiakasohjausyksikön palveluohjaaja Miia Jaakkola tai vammaistyön asiantuntija Anna Pensola. Palvelusuunnitelman päivitys tapahtuu moniammatillisena tiiminä yhdessä asiakkaan ja hänen lähiomaistensa ja mahdollisen edunvalvojan kanssa.

 

Asiakkaiden arvioinnissa käytetään tarvittaessa Toimi-toimintakyvyn arviointia sekä THL-vammaispalvelujen käsikirjaa.

 

Palvelusuunnitelmapalaveriin kutsutaan poikkeuksetta mukaan asiakkaan toivomat omaiset/läheiset.

 

Palvelusuunnitelmapalaverissa on aina mukana omahoitaja asumisyksiköstä. Hänen tehtävänään on kirjata palaverissa sovitut yhteiset linjat myös LifeCaren VAMHOI -lehdelle, jotta ne tulevat osaksi arkipäivän hoito- ja ohjaustyötä. Jokaisella vakituisella työntekijällä on mahdollisuus lukea palvelusuunnitelmat sosiaalityön Pro Consona- ohjelmasta kirjautumalla ohjelmaan henkilökohtaisilla tunnuksillaan.

 

5.2. Hoitosuunnitelma ja IMO –suunnitelma

 

Asukkaan yksilöity hoitotyön suunnitelma toteutetaan erillisenä asiakirjana asumisyksiköissä. Sen toteutuksesta vastaa asukkaalle nimetty omahoitaja. Hoitotyön suunnitelma laaditaan noin kuukauden kuluttua uuden asukkaan saapumisesta ja päivitetään tarpeen mukaan. Ennen hoitosuunnitelman laatimista omahoitaja kutsuu koolle hoitoneuvottelun, johon osallistuvat asukkaan lisäksi esimerkiksi fysioterapeutti, omahoitaja, sairaanhoitaja, lääkäri ja lähiomainen. Hoitosuunnitelmaan voidaan liittää asukkaan hoitotahto elämän loppuvaiheen hoitolinjausta koskien. Hoitotahtokaavake on käytössä Honkakodin asukkaiden hoitotahdon selvittämistä varten. Se on tallennettu Elsa ja Pauli Kodit Oy:n puuhun N-asemalle.

 

Honkakodin asukkaille tehdään lisäksi erillinen itsemääräämisoikeuden tukemista ja sen mahdollista rajoittamista koskeva IMO –suunnitelma. IMO –suunnitelma päivitetään tarvittaessa, kuitenkin vähintään kuuden (6) kuukauden välein. Suunnitelman päivittämisestä vastaavat omahoitajat yhdessä yksikön sairaanhoitajan kanssa. IMO –suunnitelmassa otetaan huomioon moniammatillisen IMO -arviointiryhmän tekemät arviot sekä mahdolliset rajoittamisen päätökset.

 

Hoitotyön suunnitelmat ja IMO -suunnitelmat viedään N-asemalle asukaskansioon. Jokaisen hoitajan velvollisuus on perehtyä ajantasaisiin asiakirjoihin. Yhteisesti sovituista käytänteistä ja hoitohenkilökunnan näkemyksistä keskustellaan yhteisesti myös henkilöstöpalavereissa ajoittain.

5.3. Asiakkaan kohtelu

 

5.3.1. Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen

 

Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät läheisesti oikeudet yksityisyyteen ja yksityiselämän suojaan. Henkilökohtainen vapaus suojaa henkilön fyysisen vapauden ohella myös hänen tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan. Sosiaalihuollon palveluissa henkilökunnan tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen osallistumistaan palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen.

 

Asukkaita hoidetaan yksilöllisesti heidän itsemääräämisoikeuttaan, yksityisyyttään ja valinnanvapauttaan kunnioittaen. Jokaisella asukkaalla on henkilökohtainen huone tai koti, jonka he saavat sisustaa haluamallaan tavalla.  Asukkaiden hoitotoimenpiteet tehdään heidän omissa huoneissaan tai kodeissaan yksityisyyttä kunnioittaen. Asukkaiden arkitoimien ohjaus perustuu palvelu- ja hoitotyönsuunnitelmassa tehtyjen linjauksien noudattamiseen kuitenkin niin, että asukkaalla on aina oikeus muuttaa mielipidettään itseään koskevissa asioissa. Tällöin muutokset kirjataan palvelu- ja hoitosuunnitelmiin.

 

5.3.2 Asiakkaan osallisuus

 

Honkakodin asukkaiden henkilökohtaisissa IMO –suunnitelmissa on arvioitu keinot, joilla henkilön itsemääräämisoikeutta pyritään ensisijaisesti tukemaan niin, ettei rajoitustoimenpiteitä tarvitse käyttää. IMO-suunnitelmassa arvioidaan myös keinoja asukkaan osallistumisen ja osallisuuden tukemiseen, sekä käsitellään niitä henkilökohtaisia kohtuullisia mukautuksia, joilla osallisuutta edistetään. Honkakodin asukkaita tuetaan ja rohkaistaan tekemään omaa elämäänsä koskevia päätöksiä, jotka voivat ulottua arkisista valinnoista – kuten vaatteiden väri, ruokajuoma, aktiviteettiin osallistuminen – laajemmille elämän alueille, esimerkiksi sosiaalisiin suhteisiin ja vapaa-ajan harrastustoimintaan. Osallisuuden tukemiseksi ja edistämiseksi Honkakodin asukkaille on myönnetty henkilökohtaista apua 30 tuntia kuukaudessa. Henkilökohtainen avustaja on työsuhteessa asukkaaseen, ja pääsääntöisesti asukas valitsee avustajansa itse ja määrittelee tarvitsemansa avun. Honkakodin asukkaat käyvät avustajien kanssa esimerkiksi uimahalleissa, kulttuuririennoissa ja kahviloissa.

5.3.3 Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet

 

Sosiaalihuollon asiakkaan hoito ja huolenpito perustuvat ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen, ja palveluja toteutetaan lähtökohtaisesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. Rajoitustoimenpiteille on aina oltava laissa säädetty peruste ja sosiaalihuollossa itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan silloin, kun asiakkaan tai muiden henkilöiden terveys tai turvallisuus uhkaa vaarantua. Itsemääräämisoikeutta rajoittavista toimenpiteistä tehdään asianmukaiset kirjalliset päätökset. Rajoitustoimenpiteet on toteutettava lievimmän rajoittamisen periaatteen mukaisesti ja turvallisesti henkilön ihmisarvoa kunnioittaen.

 

Lähtökohtana ohjaukseen ja hoitoon on asukkaan vapaaehtoisuus sekä palvelu- ja hoitosuunnitelmassa sovitut yhteiset käytännöt. Mikäli asukkaan itsemääräämisoikeutta joudutaan rajoittamaan, sitä koskevat päätökset ja arviot tehdään yhdessä IMO-tiimin kanssa, johon kuuluvat lääkäri, vammaistyön asiantuntija ja psykologi. Yksikön palvelupäällikkö on mukana IMO-tiimin palavereissa. Honkakodin ohjaaja sekä päivätoiminnan ohjaaja osallistuvat palaveriin asiakkaiden arjen asiantuntijan roolissa mahdollisuuksien mukaan. Rajoitustoimenpiteen tarpeellisuus ja ajantasaisuus arvioidaan tiimissä kuuden kuukauden välein. Rajoitustoimenpiteistä keskustellaan omaisten kanssa palvelu- ja hoitosuunnitelmapalavereiden yhteydessä. Viranhaltijan tekemät rajoittamisen päätökset lähetetään tiedoksi lähiomaisille.

 

5.3.4 Asiakkaan asiallinen kohtelu

 

Honkakodissa asukkaita kohdellaan arvostavasti ja kunnioittavasti. Avaintehtävämme on avustaa, tukea ja ohjata asukkaita selviytymään arjen toimissa ja toimimaan osana ympäröivää yhteiskuntaa. Tiedostamme, että työpaikkamme on asukkaiden koti. Kunnioitamme yksityisyyden rajoja, noudatamme intimiteettisuojaa ja kohtaamme asukkaat ystävällisesti.

 

Asiakkaitamme ovat laajassa mittakaavassa Honkakodissa ja Mäntykodissa asuvien kehitysvammaisten asukkaiden lisäksi yhteistyökumppanit ja –tahot, kuten omaiset, avustavat henkilöt ja Janakkalan kunta. Suhteessa kaikkiin asiakkaisiimme toimimme avoimesti, läpinäkyvästi ja arvostavasti.

 

Jos ilmenee, että asukasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti, otetaan asia viipymättä

keskusteluun asianomaisten henkilöiden kanssa. Tarvittaessa asukkaan ja/tai omaisen kanssa

järjestetään tapaaminen, jossa käsitellään asiakasta kohdannutta tilannetta.

5.3.5 Palautteen kerääminen

 

Henkilökunta ottaa vastaan palautetta niin suullisesti kuin kirjallisesti. Lisäksi palautetta voi

antaa lähiesimiehelle tai toimitusjohtajalle. Asukkailta ja omaisilta hankitaan asiakaspalautetta systemaattisesti vuosittain toistetulla asiakastyytyväisyyskyselyllä.

 

5.3.6 Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä

 

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset käsitellään Elsa ja Pauli Kodit Oy:n hallituksessa, johtoryhmässä ja henkilökunnan kesken. Saadun palautteen ja kyselyn tulosten pohjalta laaditaan toimintasuunnitelma esille nousseiden kehityskohteiden edistämiseksi ja asiakastyytyväisyyden parantamiseksi. Asiakaspalautetta hyödynnetään Honkakodin ja Mäntykodin toiminnan laadun kehittämisessä, sekä vahvistetaan palautteista tulleita toimivia käytänteitä.

 

5.3.7 Asiakkaan oikeusturva

 

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioittaen. Tosiasialliseen hoitoon ja palveluun liittyvät päätökset tehdään ja toteutetaan asiakkaan ollessa palvelujen piirissä. Palvelun laatuun tai saamaansa kohteluun tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Muistutuksen voi tehdä tarvittaessa myös hänen laillinen edustajansa, omainen tai läheinen. Muistutuksen vastaanottajan on käsiteltävä asia ja annettava siihen kirjallinen, perusteltu vastaus kohtuullisessa ajassa.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on:

Ø  Neuvoa asiakkaita lain soveltamiseen liittyvissä asioissa

Ø  Avustaa asiakkaita muistutuksen tekemisessä

Ø  Tiedottaa asiakkaan oikeuksista

Ø  Toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

Ø  Seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle

 

5.3.8 Muistutus sosiaaliasiamiehelle

Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus kohtelustaan toimintayksikön vastuuhenkilölle tai Janakkalan Elsa ja Pauli Kodit Oy:n toimitusjohtajalle.

Janakkalassa sosiaaliasiamiehenä toimii

Satu Loippo, Pikassos Oy, Åkerlundinkatu 2 A 3 krs, 33100 Tampere.

Puhelinpäivystys: 050 599 6413, ma klo 12–15, ti,ke,to klo 9-12, pe ei päivystystä, satu.loippo@pikassos.fi.

 

Mahdolliset muistutukset käsitellään, jonka jälkeen asiasta tehdään vastine. Muistutuksella on merkitystä korjaaviin toimenpiteisiin.

 

Tavoiteaika muistutusten käsittelylle

 

Muistutukset käsitellään mahdollisimman pian

 

 

 

6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA

6.1 Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta

 

Asukkaat osallistuvat kodinhoidollisiin tehtäviin kukin taitojensa ja jaksamisensa mukaan. Ohjaus- ja hoitotyötä toteutetaan kuntouttavalla tai asiakkaan toimintakykyä ylläpitävällä tavalla, tarpeetonta puolesta tekemistä välttäen. Jokaisella asukkaalla on oikeus osallistua päivätoimintaan. Honkakodissa sekä Mäntykodissa järjestetään virkistystoimintaa myös iltaisin ja viikonloppuisin. Asukkaita rohkaistaan vammaistyön ulkopuolisiin harraste- ja vapaa-ajan aktiviteetteihin fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

 

Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmiin kirjataan tavoitteita, jotka liittyvät päivittäiseen liikkumiseen, ulkoiluun, kuntoutukseen ja kuntouttavaan toimintaan. Asiakkaan toimintakykyä ja hyvinvointia seurataan päivittäin, ja siitä tehdään asianmukaiset kirjaukset LifeCaren VAMHOI -lehdelle. Tavoitteiden toteutumista seurataan hoito- ja palvelusuunnitelmapalaverien yhteydessä sovitulla aikataululla. Asiakkaan toimintakykyä ja siinä mahdollisesti tapahtuvia muutoksia on mahdollista seurata myös mittarein, kuten Toimi-lomakkeistolla. Vammaisten palveluita koskevaa mittausstandardia ei ole kuitenkaan Janakkalan kunnalla käytössä.

6.2 Ravitsemus

 

Tuuvingin keskuskeittiö toimittaa Honka- ja Mäntykodin asukkaiden pääateriat sekä päiväkahvipullat. Lounas tulee lämpimänä. Päivällinen säilötään kylmänä ja lämmitetään Honkakodissa. Aamu- ja iltapalatarvikkeet sekä juomat tilataan Rikaisen tukusta ja valmistellaan Honkakodin hoitajien toimesta. Asukkaat saavat kyetessään itse annostella ruokansa. Ohjaajat valvovat ruokailutilanteet ja ohjaavat annoskokojen ja nesteensaantisuositusten noudattamisessa. Asukkaat punnitaan kerran kuukaudessa tai yksilöllisen seurantasuunnitelman mukaisesti. Mikäli sairaudesta riippumatonta poikkeuksellista laihtumista havaitaan, on keskuskeittiöltä mahdollista tilata energiatiheä ruokavalio. Erityisruokavalio tilataan asukkaalle tarvittaessa myös sairauden, ruoka-aineallergian tai heikentyneen puremisen/nielemisen vuoksi (esim. soseutettu tai pehmeä ruoka). Riittävä nesteensaanti voidaan turvata esim. sakeuttajan avulla, mikäli normaalin nesteen nauttiminen ei onnistu. Erityistilanteissa nesteensaantia joudutaan kontrolloimaan nestelistan tai/ja virtsamäärien seurannan avulla sekä laboratoriokokein. Hoitajat havainnoivat syömisen ja juomisen sujumista ruokailutilanteissa.

 

6.3 Hygieniakäytännöt

 

Honkakodilla on oma hygieniaohjeistuksensa yleisten tilojen puhtaana pitämiseksi ja omavalvontasuunnitelma keittiöhygienian ylläpitämiseksi. Työntekijöiltä vaaditaan hygieniapassi. Kaikki työntekijät noudattavat toiminnassaan tavanomaisia varotoimia. Yksiköiden palvelupäällikkö toimii yksikön edustajana kunnan sisäisessä hygieniayhdyshenkilötyöryhmässä jalkauttaen saamansa opin ja toimintaohjeet asumisyksiköiden toimintaan. Honkakodin laitoshuoltaja osallistuu alueellisiin sairaalahygieniakoulutuksiin oman ammattitaitonsa päivittämiseksi ja ylläpitämiseksi ajantasaisin tiedoin.

 

Honkakodilla asukashuoneiden perussiivouksesta vastaa pääsääntöisesti päivävuorossa oleva laitoshuoltaja. Halutessaan asukkaat osallistuvat itse ohjatusti tai avustetusti huoneidensa siivoukseen osana kuntouttavaa työotetta. Laitoshuoltajan lomien ja vapaiden aikana myös työvuorossa olevat ohjaajat toteuttavat asukashuoneiden perussiivousta. Mäntykodilla asukkaat siivoavat asuntonsa pääsääntöisesti itse, tarvittaessa ohjaajan ohjaamana ja auttamana. Ohjaajien kuuluu tarkistaa ennen kaikkea WC-tilojen asianmukainen puhtaus ja tarvittaessa huolehtia tästä asukkaiden puolesta. Osa Mäntykodin asukkaista hankkii siivousta myös ostopalveluna.

 

Ohjaajat noudattavat työssään hyviä hygieniakäytänteitä ja ohjaavat myös asukkaat tähän esim. ennen ruokailutilanteita. Asukkaiden sairastuessa tarttuvaan sairauteen (esim. influenssa, vatsataudit yms.), pyritään asukas hoitamaan – ja ohjataan asukas pysyttelemään – ensisijaisesti omalla asunnollaan, jotta sairaudet eivät pääsisi leviämään asumisyksiköissä. Kehitysvammaiseen asiakkaaseen ei kuitenkaan saa epidemiatilanteessa kohdistaa rajoitustoimenpiteitä, mikäli hän ohjauksesta huolimatta pyrkii asunnostaan tai huoneestaan pois.

 

Epidemiatilanteissa hygieniakäytänteitä tehostetaan yleisten ohjeistusten mukaisesti konsultoiden tarvittaessa esim. hygieniahoitajaa. Kaikille asukkaille tarjotaan kausi-influenssarokote sekä COVID-19 perus- ja tehosterokotussarja THL:n kulloistenkin suositusten mukaisesti. Rokotukset antaa Honkakodin sairaanhoitaja. Työntekijät ovat velvoitettuja tartuntatautilain mukaisesti ottamaan kausi-influenssa- ja COVID-19 -rokotteet. Rokotteet annetaan keskitetysti omalla työterveysasemalla ja niistä tiedotetaan kunnan sisäisesti.

 

Asukkaita ohjataan ja tarvittaessa autetaan perushygienian ylläpidossa. Mikäli asiakkaalla suuria haasteita hygienian hoidon suhteen, pyritään hoitotyön suunnitelman päivittämisen yhteydessä sopimaan yhteiset käytännöt siitä, kuinka usein esim. suihkussa käynti olisi suositeltavaa ja motivoidaan asukasta pitämään tästä sopimuksesta kiinni.

 

6.4 Terveyden- ja sairaanhoito

 

Kaikki asukkaamme ovat Janakkalan terveyskeskuksen hammashoidon säännöllisen tarkastuksen sekä kiireettömän ja kiireellisen hoidon piirissä.

 

Asumisyksiköissä on oma sairaanhoitaja, joka vastaa ja koordinoi asukkaiden kiireetöntä sairaudenhoitoa ja vastaa asukkaiden seurannasta yhdessä Janakkalan terveyskeskuksen kotihoidon lääkärin Ilkka Seppäsen kanssa. Lääkäri kiertää asumisyksiköissä noin kerran kuukaudessa ja vastaanotolle hakeudutaan ensisijaisesti sairaanhoitajan kautta. Kaikki ohjaajat kiinnittävät huomiota asukkaiden terveydentilaan ja siinä tapahtuviin muutoksiin, konsultoiden tarvittaessa sairaanhoitajaa. Asukkaat voivat hakeutua myös itsenäisesti sairaanhoitajan juttusille.

 

Omaisia kannustetaan kertomaan ohjaajille tai sairaanhoitajalle huolensa havaitessaan muutoksia läheisensä terveydentilassa. Sairaanhoitaja tekee näissä tilanteissa arvion asukkaan hoidontarpeesta konsultoiden tarvittaessa lääkäriä.

 

Kiireellisestä sairaanhoidosta vastaavat kaikki ohjaajat vuorossaan. Virka-aikaan ohjaajat konsultoivat ensisijaisesti sairaanhoitajaa, kiireellisissä asioissa suoraan kotihoidon lääkäriä, Janakkalan terveysaseman yhteispäivystystä tai ensihoitoyksikköä. Virka-ajan ulkopuolella ohjaajat konsultoivat Kanta-Hämeen keskussairaalan yhteydessä olevaa yhteispäivystystä tai tarvittaessa ensihoitoa.

 

Honkakodilla on olemassa ohjeistus sekä äkillisistä, että odotetuista kuolemantapauksista ja niiden hoitamisesta. Honkakodilla on saattohoitosuunnitelma.

 

Lääkäri laatii tarvittaessa Lifecaren YLE -lehden suunnitelmaosioon asiakaskohtaiset ohjeistukset pitkäaikaissairaiden hoidon toteutuksesta ja voinnin seurannasta. Jokainen vuorossa oleva työntekijä toteuttaa ohjeistuksia itsenäisesti tai sairaanhoitajan ohjauksessa. Hoitavana lääkärinä toimii avohuollon erikoislääkäri Ilkka Seppänen.

6.5 Lääkehoito

 

Vammaistyön lääkehoitosuunnitelma on päivitetty lokakuussa 2021. Suunnitelma on luettavissa Janakkalan perusturvan Intrassa ja N-asemalla yhtiön puussa. Lääkehoitosuunnitelmaa päivitetään vuosittain tai tarpeen vaatiessa. Lääkehoidon suunnitelma on Janakkalan terveyskeskuksen johtavan ylilääkärin tarkastama ja hyväksymä. Yksikön lääkehoidosta vastaa palvelupäällikkö Liisa Matikainen.

 

6.6 Monialainen yhteistyö

 

Asumisyksiköissä on käytössä Lifecare -potilastietojärjestelmä, mikä on myös muilla terveydenhuollon toimijoilla käytössä. Lisäksi työntekijät tekevät yhteistyötä psykologin, fysioterapeutin, asiakasohjausyksikön palveluohjaajien yms. toimijoiden kanssa, mikäli asukas antaa siihen suullisen suostumuksensa.

 

 

7 ASIAKASTURVALLISUUS

7.1 Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa

 

Honkakodille ja Mäntykodille on laadittu palo- ja pelastussuunnitelma.  Pelastusharjoituksia ja turvallisuuskävelyjä pidetään vuosittain. Niissä harjoitellaan mm. pienten palojen sammuttamista, ihmisten auttamista ulos palavasta rakennuksesta sekä yleisiä palo- ja pelastusturvallisuusasioita. Honkakodilla ja Mäntykodilla on käytössä automaattinen paloilmoitinjärjestelmä, jolloin tulipalon sattuessa hälytys lähtee välittömästi aluehälytyskeskukseen. Pelastustoimien varalle jokaisen Honkakodilla asuvan asukkaan sängyssä on myös palolakana. Pelastussuunnitelmassa on tarkkaan selitetty toimenpiteet hätä- ja onnettomuustilanteissa.  Onnettomuustilanteiden varalta suunniteltu toimenpide on henkilöstön vuosittainen koulutus. Vaaratapahtumat ja läheltä piti -tilanteet kirjataan Haipro -järjestelmään ja käsitellään tiimikokouksissa, vakavat vaaratapahtumat lisäksi ylemmällä johtotasolla.

 

7.2 Henkilöstö

 

7.2.1 Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet

 

Honkakodissa on yhteensä 8,5 hoitajan/ohjaajan tointa ja Mäntykodissa 2 tointa. Uusilla toimiin valittavilla työntekijöillä tulee olla lähihoitajan tutkinto. Tällä hetkellä hoitohenkilöstö rakentuu seuraavasti; 2 sosionomi-lähihoitajaa, 5 lähihoitajaa, 1 vajaamielishoitaja, 0,5 kodinhoitajaa. Honkakotiin on avoinna kaksi (2) lähihoitajan tointa. Mäntykodissa ja Honkakodissa on vastaavasti täyttämättömiä asiakaspaikkoja (*Tilanne 8.9.2022). Kaikki vakituiset työntekijät ovat saaneet lisäkoulutusta ja työpaikkakohtaisen perehdytyksen asumisyksiköiden lääkehoitoon, mutta vain lähihoitajat voivat jakaa lääkkeitä dosetteihin ja antaa asiakkaille tarvittavia lääkkeitä, joita ei ole annosteltu valmiiksi dosettiin. Lisäksi avustavaan hoito- ja ohjaustyöhön Mäntykodissa osallistuu yksi (1) laitoshuoltaja. Hän on suorittanut osana ammattitutkintoaan hoivan ja huolenpidon opintokokonaisuuden. Palvelupäällikkö toimii yksikön vastuusairaanhoitajana. Hänellä on sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan ammattipätevyys (YAMK).

 

Kaikki työntekijät työskentelevät tarvittaessa sekä Honka- että Mäntykodeilla kuitenkin niin, että Honkakodilla on aina vuorossa lääkeluvallinen vastuuhoitaja. Honkakodilla ja Mäntykodilla toteutetaan ohjaavaa, avustavaa ja perushoidollista työtä. Lisäkoulutusta on suunnattu mm. AAC-ohjaukseen ja itsemääräämisoikeuteen.

 

Mitoituksessa huomioidaan, että suurin osa Honka- ja Mäntykodin asukkaista käyvät arkisin Katajan päivätoiminnassa, jolloin resurssia painotetaan enemmän iltavuoroihin. Mäntykotiin kohdentuu kahden (2) hoitajan kokonaistyöpanos viikkotyöajasta.

 

Sijaisia käytetään aina tarpeen vaatiessa pyrkien siihen, ettei minimimiehitys alitu. Sijaisina käytetään pääasiassa asiakkaille tuttuja vakisijaisia. Uudet sijaiset perehdytetään tehtäväänsä. Apuna on yksityiskohtainen perehdytyskaavakkeisto.

 

Työvuorot laaditaan Titania -ohjelman avulla kolmen viikon jaksoissa. Lisäksi asukkaiden tarpeen niin vaatiessa käytetään tilapäistä lisäresurssia. Esimerkiksi intervallipaikkojen täyttö huomioidaan työvuorosuunnittelussa lisäresurssina.

 

Henkilökuntaa rekrytoitaessa huomioidaan lainsäädännön asettamat vaatimukset. Henkilökunnan tulee täyttää kuhunkin tehtävään asetetut pätevyysvaatimukset sekä muut työn soveltuvuuteen liittyvät ehdot.

 

     

Työntekijöiden rikostaustaote tarkistetaan vakituisen tai pitkän määräaikaisen työsuhteen alkaessa. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden kelpoisuus varmistetaan Terveydenhuollon ammattirekisterin kautta. Hakijan alkuperäisistä todistuksista otetaan kopiot. Tarvittaessa työnhakijan suostumuksella voidaan ottaa yhteyttä hakijan aiempiin työnantajiin soveltuvuuden selvittämiseksi.

 

7.2.3 Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta

 

Toimintayksikön hoito- ja hoivahenkilöstö perehdytetään asiakastyöhön, asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan sekä omavalvonnan toteuttamiseen. Sama koskee myös yksikössä työskenteleviä opiskelijoita ja pitkään töistä poissaolleita. Johtamisen ja koulutuksen merkitys korostuu, kun työyhteisö omaksuu uudenlaista toimintakulttuuria ja suhtautumista asiakkaisiin ja työhön mm. itsemääräämisoikeuden tukemisessa tai omavalvonnassa.

 

 

Työyksikössä on käytössä perehdytysmateriaali sekä perehdytyslomake. Materiaali on luettavissa tietokoneiden N-asemalla Elsa- ja Pauli Kodit Oy:n puusta henkilöstön kansiosta. Perehdytys pitää sisällään myös asiakastietojen käsittelyn sekä tietosuojan perehdytyksen. Lisäksi jokainen työntekijä allekirjoittaa yhtiön tietosuojasitoumuksen. Hakiessaan tunnuksia Lifecare-potilastietojärjestelmään, työntekijä sitoutuu kirjallisesti potilastietojen asianmukaiseen käsittelyyn ja vaitioloon potilastietoja koskien. Janakkalan kunnan tietosuojavastaava valvoo Lifecare –potilastietojärjestelmän tunnuksien käyttöä tarkastamalla järjestelmän käyttäjätietoja pistokokein. Honkakoti ja Mäntykoti noudattavat asiakirjojen säilyttämisessä, hävittämisessä ja arkistoinnissa vastaavaa kunnallista toimintaa koskevia säännöksiä ja ohjeita. Työntekijät allekirjoittavat vaitiolositoumuksen. Arkaluontoista materiaalia sisältävälle asiakirjajätteelle on varattu eteisaulaan tietoturvajäteastia.

 

7.3 Toimitilat

 

7.3.1 Tilojen käytön periaatteet

 

Honkakotilaisilla on käytössään omat henkilökohtaiset huoneet sekä henkilökohtaiset wc- ja pesutilat neljää päätyhuonetta lukuun ottamatta. Kummankin käytävän kahdella päätyhuoneella on jaetut wc-ja pesutilat, joihin on oma sisäänkäyntinsä kustakin asukashuoneesta. Vierailuaikoja Honkakodissa ei ole. Omaisten tai läheisten halutessa jäädä yöksi, pyritään se mahdollisuuksien mukaan järjestämään. Asukkaat saavat sisustaa asuntonsa haluamallaan tavalla palo-, pelastus- ja työturvallisuus huomioiden.

 

Honkakodissa on lisäksi kaksi yhteiskäytössä olevaa wc-tilaa. Toinen, ns. inva-wc sijaitsee pääsisäänkäynnin läheisyydessä ja toinen wc yhteisen sauna- ja peseytymistilan yhteydessä. Toinen näistä wc-tiloista osoitetaan intervalliasiakkaan yksityiskäyttöön asumisjakson ajaksi.

 

Mäntykotilaiset asuvat omissa rivitaloasunnoissaan. Mäntykodin asukkaat saavat halutessaan kutsua omaisia ja läheisiä myös yövierailuille. Yöpyjistä tulee kuitenkin aina tiedottaa etukäteen Honkakodin henkilökunnalle. Vierailuaikaoja ei asunoissa ole, hiljaisuutta koskevat säädökset ovat yleiset, klo. 22 – 07.  Asukkaat saavat sisustaa asuntonsa haluamallaan tavalla palo- ja pelastusturvallisuus huomioiden.

 

Honkakodin yhteiset tilat ovat sekä honkakotilaisten että mäntykotilaisten yhteisessä käytössä. Ohjaajilla on oikeus ohjata sekä Honkakodin että Mäntykodin asukas omaan asuntoonsa, mikäli hänen käyttäytymisensä on selvästi häiriöksi muille tilankäyttäjille. Mäntykodin asukkaiden ohjaamisessa ei saa kuitenkaan koskaan käyttää rajoitustoimenpiteitä.

 

7.3.2 Siivous ja pyykkihuolto

     

Honkakodin yleisten tilojen siivouksesta vastaa laitoshuoltaja sekä ohjaajat omassa vuorossaan. Honkakodilla asukashuoneiden siivouksesta huolehtii pääasiassa arkityövuoroissa oleva laitoshuoltaja. Iltaisin, viikonloppuisin sekä laitoshuoltajan lomien ja vapaiden aikana myös työvuorossa olevat hoitajat/ohjaajat toteuttavat asukashuoneiden perussiivousta. Mäntykodilla asukkaat siivoavat asuntonsa pääsääntöisesti itse tai ohjaajan ohjaamana ja auttamana. Ohjaajien kuuluu tarkistaa ennen kaikkea WC-tilojen asianmukainen puhtaus ja tarvittaessa huolehtia tästä asukkaiden puolesta. Eritetahradesinfektio kuuluu jokaisen ammattiryhmän tehtäviin. Pyykkihuolto on laitoshuoltajan ja ohjaajien vastuulla, mutta asukkaat osallistuvat omien pyykkiensä pesemiseen kukin taitojensa mukaisesti.

 

7.4 Teknologiset ratkaisut

 

Honkakodilla eikä Mäntykodilla ole kulunvalvontakameroita, eikä asukkailla ole käytössä erillisiä turvapuhelimia. Yhdellä Honkakodin asukkaalla on kulunvalvontaranneke, ja siitä on viranhaltijan tekemä asianmukainen rajoitustoimenpidepäätös, joka uusitaan puolivuosittain.

 

7.5 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet

 

Apuvälineiden tarve pohditaan aina palvelu- ja hoitosuunnitelmien päivittämisen yhteydessä sekä asiakkaan voinnin muuttuessa. Liikkumisen-, syömisen- ym. toimintakykyä tukevat apuvälineet hankitaan hoitajien toimesta Janakkalan kunnan tai KHKS:n apuvälinelainaamosta ottamalla ensisijaisesti yhteyttä Turengin terveysaseman vastaavaan fysioterapeuttiin Raija Tauruun.

 

Kommunikoinnin apuvälineet järjestetään ohjaajien ja sairaanhoitajan toimesta kunnan puheterapeuttia hyödyntäen. Näkemisen apuvälineet järjestetään yksityisten palveluntuottajien kautta asukkaan toivomalla tavalla. Kuulemisen apuvälineet järjestetään sairaanhoitajan kautta Kanta-Hämeen keskussairaalan yhteydessä olevan kuulokeskuksen toimesta ja tarvittaessa Janakkalan terveyskeskuksen kuulohoitajaa hyödyntäen.

 

Terveydenhuollon apuvälineet, kuten verenpainemittarit, kuumemittarit, verensokerimittarit, yms. ovat ohjaajien ja sairaanhoitajan vastuulla.

 

Elsa ja Pauli Kodit Oy:lla on huoltosopimus Apuväline Avuxin kanssa. Huoltosopimus sisältää vuosittaisen määräaikaishuollon kaikkiin Honkakodin apuvälineisiin, sekä tarvittavat väliaikaishuollot. Hoitajat ovat suoraan yhteydessä Avuxiin, mikäli huoltotarvetta ilmenee vuosihuoltojen välillä.

 

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot

 

Honkakodin ohjaajat + sairaanhoitaja Liisa Matikainen

Tapailankuja 3

14200 Turenki

 

 

 

8 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA KIRJAAMINEN

8.1 Asiakastyön kirjaaminen

 

Asiakkaan päivittäiset voinnin tiedot kirjataan jokaisessa vuorossa LifeCare -potilastietojärjestelmän hoitotyön VAMHOI -lehdelle.  Asiakkaalta kysytään palveluihin hakeutumisen yhteydessä kirjallinen suostumus tähän käytäntöön. Käytännön tarkoituksena on turvata kehitysvammaisten asiakkaiden kokonaisvaltainen hoito ja hoiva, koska näin mahdollistetaan tiedon siirtyminen ja yhteistyö hoito- ja ohjaushenkilökunnan, kunnallisen terveydenhuollon, omalääkärin ja erikoissairaanhoidon välillä. Palvelusuunnitelmat ja viranhaltijapäätökset kirjataan kunnan toimesta sosiaalityön ProConsona –tietojärjestelmään. Honka- ja Mäntykodin hoitajilla on pääsy ProConsona ohjelmaan tarkastelemaan niitä tietoja, jotka ovat tarpeellisia asiakkaiden palveluiden ja hyvän hoidon turvaamiseksi.

 

Janakkalan kunta järjestää täydentävää tietoturvakoulutusta säännöllisesti. Harjoittelijat perehdytetään tehtäväänsä perehdytyssuunnitelman mukaisesti.

 

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot: Virpi Kröger 03-6801 410

Juha-Pekka Suoranta 036801620

 

 

 

 

9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA

 

Yksikkökohtaista tietoa palvelun laadun ja asiakasturvallisuuden kehittämisen tarpeista saadaan useista eri lähteistä. Riskinhallinnan prosessissa käsitellään kaikki epäkohtailmoitukset ja tietoon tulleet kehittämistarpeet ja niille sovitaan riskin vakavuudesta riippuen suunnitelma, miten asia hoidetaan kuntoon.

 

 

 

10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA
(Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja)

Paikka ja päiväys

 

Janakkala  22.9.2022

Allekirjoitus

 

Liisa Matikainen, palvelupäällikkö