Tervakosken Teeritien saneeraus

Janakkalan kunta ja Janakkalan Vesi liikelaitos pyytävät kokonaisurakkatarjousta Tervakosken Teeritien vesihuollon, katujen ja valaistuksen peruskorjauksesta tältä sivulta löytyvien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesta. Urakkaan kuuluu myös sähköverkoston valmiusputkituksen rakentaminen Elenia Oy:n suunnitelman mukaisesti. Tarjous tehdään tarjouspyynnössä mainitulla tavalla eriteltynä. Pyydetyt yksikköhinnat ilmoitetaan urakkaohjelmassa annetun ohjeen mukaisesti. Tarjous laaditaan liitteenä olevalle urakkatarjouslomakkeelle.

Tervakosken Teeritien peruskorjaus toteutetaan vuonna 2020 ja on ehdollinen kunnes valtuusto on vahvistanut määrärahat vuodelle 2020. Urakan valmistuminen 18.12.2020 mennessä.

Tarjous tulee tehdä käyttäen tarjouspyynnön liitteenä olevaa tarjouslomaketta.
Tarjous tulee toimittaa Janakkalan kuntaan keskiviikkoon 6.11.2019 klo 12.00 mennessä suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:

Janakkalan kunta
Tekninen lautakunta
Jussi Kivistö
Juttilantie 1, 14200 TURENKI

Tai vaihtoehtoisesti sähköpostilla osoitteeseen: hankinnat.tilapalvelu@janakkala.fi

Kirjekuoreen tai sähköpostin osoitekenttään merkintä ”Urakkatarjous/Teeritie”.

 

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT:

Tarjouspyyntöasiakirjat 021019

 

ESITETYT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

Kysymys: Urakkaohjelman kohdassa 3.1 urakoitsijan suoritusvelvollisuuden laajuus mainitaan mm olemassa olevien rakenteiden selvitys ja työn aikaiset siirrot ja suojaukset kuuluvat urakkaan. Urakkaan ei kuulu pysyviä johtosiirtoja, mikäli kuuluu urakoitsija pyytää hinnoittelunsa tueksi johtosiirtosuunnitelmaa kohteesta?

Vastaus: Urakassa ei ole pysyviä kaapelisiirtoja.

 

Kysymys: Kuuluvatko vihertyöt tehdä täysin valmiiksi, vaikka asfaltointi sekä kivityöt eivät kuulu urakkaan (poikkeus Teeritien alku)?

Vastaus: Kyllä, kaikki vihertyöt sekä reunakivat kuuluvat urakkaan.

 

Kysymys: Kuuluuko kaikki vihertyöt (puiden istutukset, pensaat ja kasvualustat) urakkaan?

Vastaus: Kyllä kuuluu.

 

Kysymys: Kuuluuko ladottavat kivirakenteet urakkaan (urakkaohjelmassa ei ole määritelty urakkaan kuulumattomaksi)?

Vastaus: Ladotut kivirakenteet liittyvät korotettuihin suojateihin, joita ei toteuteta ennen asfaltointia. Eli eivät kuulu urakkaan. Hulevesiviemäreiden purkukohtien eroosiosuojaukset kuuluvat urakkaan.

 

Kysymys: Onko alueelta tehtyjä pohjatutkimuksia mahdollista saada?

Vastaus: Kairauspisteet on esitetty kartassa ja tulokset tekla-tiedostoina. Pohjatutkimuskartta, Kairaustiedosto 1, Kairaustiedosto 2, Kairaustiedosto 3

 

Kysymys: Pitääkö kiinteistökatselmukset suorittaa myös kiinteistöjen sisältä?

Vastaus: Kiinteistöjen sisältä katselmukset tulee suorittaa vain siinä tapauksessa, että urakan aikana joudutaan tekemään räjäytys- ja louhintatöitä.

 

Kysymys: Tilaaja on esittänyt mm urakkaohjelmassa vanhojen vesihuoltorakenteiden poistamista saneerausalueelta. Millä tavalla ne poistetaan?

Vastaus: Käytöstä poistettavat putki- ja johtorakenteet poistetaan Infra RYL 2018 kohdan 11211.3.2 mukaisesti seuraavilla lisäohjeilla:

Olevat putkirakenteet poistetaan niiltä osin, missä uusien putkien rakentaminen sitä edellyttää. Rakenteiden alle jäävä putki- ja johtolinja voidaan jättää purkamatta, jos siinä käytetyt materiaalit täyttävät liikennekuorman alaisille putkille ja johdoille asetetut vaatimukset.

Käytöstä poistettavat kaivot puretaan routimattomalla maalla vähintään 1 m:n syvyyteen ja routivalla maalla siirtymäkiilasyvyyteen valmiin väylän pinnasta. Kaivo ei saa ulottua alle 0,5 m:n etäisyydelle päällysrakenteen alapinnasta.

Kaivoon liittyvien putkien suuaukot tukitaan vedenpitävästi esimerkiksi betonilla. Rakenteeseen jätettävä osa kaivosta täytetään maalla ja tiivistetään.

Myös tonteilta poistettavat kaivot ja venttiilit. puretaan.

 

Kysymys: Voiko uuden runkovesijohdon rakentaa pvc-putkesta?

Vastaus: Ei voi. Käytettävät materiaalit on esitetty suunnitelmissa.

 

Kysymys: Rakennuttajan hankintoja ovat venttiilit. Hankkiiko rakennuttaja myös pintavesiverkkoon tarvittavat venttiilit?

Vastaus: Urakoitsijan hankintoihin kuuluu kaikki vesijohdon pintaverkkoon tarvittavat materiaalit.

 

Kysymys: Kuuluuko jäteveden ja huleveden tonttijohtoon asentaa tarkastusputki?

Vastaus: Tarkastusputki asennetaan kaikkiin niihin tonttiviemäreihin, jotka liitetään tontin rajalla olemassa olevaan viemäriin. Tonttiviemärit, jotka rakennetaan varaukseksi tontin rajalle, tulpataan vesitiiviillä tulpalla.

 

Kysymys: Kuuluuko vesijohdon desinfionnista laatia suunnitelma?

Vastaus: Kyllä.

 

Kysymys: Voiko tilaaja täsmentää nykyisen vesijohtoverkoston materiaaleja /kokoja liitoskohdissa?

Vastaus: Teeritien nykyinen runkovesijohto on Ø110 M. Putki yhdistyy Varisojantiellä Ø160 M ja Kaartotiellä Ø110 M putkiin. Tonttijohtojen koosta, materiaalista tai sijainnista ei ole tarkkaa tietoa. Alueen tonttivesijohdot on toteutettu pääosin siten, että kahdella kiinteistöllä on yhteinen tonttivesijohto, joka haarautuu vasta tonttien puolella kummallekin talolle. Urakan yhteydessä kaikille kiinteistöille rakennetaan oma tonttivesijohto ja venttiili suunnitelmapiirustusten mukaisesti. Näiden osalta urakkaan kuuluu tonttivesijohtojen uusiminen niin pitkälle tontille asti, että yhteiset tonttivesijohdot saadaan erotettua omiksi johdoiksi ja liitettyä uuteen verkkoon.

 

Kysymys: Onko tonttijohdoissa rautaputkia?

Vastaus: Katso edellinen vastaus.

 

Kysymys: Millä tarkkuudella tonttihaarojen sijainti on esitetty?

Vastaus: Olemassa olevien jäte- ja huleveden tonttiviemäreiden liitoskohta runkolinjaan on mitattu. Tonttivesijohtojen liitoskohtien sijainnista ei ole kaikilta osin tarkkaa tietoa. Tonttijohtojen sijainnista kiinteistöjen alueella ei ole myöskään tietoa.

 

Kysymys: Onko mahdollista saada erillistä piirustusta olemassa olevasta vesihuollosta?

Vastaus: Olemassa olevan vesihuollon sijainti on esitetty liitteen piirustuksissa siltä osin kuin se on mitattu. Vesijohdon osalta vain löytyneet venttiilit. nykyinen vesihuolto kartta 1, nykyinen vesihuolto kartta 2

 

Kysymys: Määräluettelossa kaivannon tuenta m2 määrä poikkeaa suuresti suunnitelmakuviin nähden, kuuluuko kaikki putkikaivannot suorittaa kaivantotukielementtejä käyttäen?

Vastaus: Kaikki yli 2 metriä syvät kaivannot toteutetaan tuettuina.

 

Kysymys: Voiko väliaikaisen vedenjakelun (pintavesijohtoverkon) toteuttaa ”ns. mittarin ohi” kiinteistöiden vesimittarin jälkeiseen kiinteistön syöttövesijohtoon?

Vastaus: Kun pintaverkosta on saatu laatuvaatimukset täyttävä vesinäytetulos, urakoitsija lukee kiinteistöjen vesimittarit, poistaa ne ja kytkee pintaverkon kiinteistön vesimittarin jälkeiseen johtoon.

 

Kysymys: Onko väliaikaisen vedenjakelun aikana vesi ilmaista kiinteistöille, pitääkö urakoitsijan varautua lukemaan vesimittarit ennen käyttöönottoa?

Vastaus: Kiinteistöt saavat veden ilmaiseksi väliaikaisen vedenjakelun aikana. Urakoitsija lukee vesimittarit ennen mittareiden irroitusta.

 

Kysymys: Miksi yksikköhintaluettelossa ei pyydetä hintoja tonttijohdoille?

Vastaus: Liitteenä yksikköhintaluettelot, joista vesihuollon yksikköhintaluetteloon on lisätty tonttijohtokoot. Vesihuollon yksikköhintaluettelo, Kadun yksikköhintaluettelo

 

TARKENNUKSET

Vesijohdon tonttihaarojen koot puuttuvat suunnitelmapiirustuksista. Ø63 tonttijohtoja rakennetaan 3 kpl ja Ø32 tonttihaaroja 42 kpl.

Kiinteistöjen omistajien halutessa uusitaan sekä tonttijohdot että tonttiviemärit annetuilla yksikköhinnoilla.

Hulevesiviemäreiden purkukohtaan rakennetaan eroosiosuojaus. Eroosiosuojaukset toteutetaan louhekerroksella. Louheen alle asennetaan suodatinkangas N4. Louheen maksimiraekoko on 150…200 mm.