Janakkalan hankintastrategia

Kunnanvaltuusto hyväksyi hankintastrategian 13.2.2017

Elinvoiman ylläpitäminen ja kasvattaminen on yksi tulevaisuuden kunnan tärkeimmistä tehtävistä. Abstraktilla tasolla elinvoima tarkoittaa positiivista luovuutta ja innostusta, käytännön tasolla lukuisia pieniä tekoja, jotka tukevat niin yritysten, yhdistysten kuin kuntalaisten toimintaedellytyksiä.

Hankinnat ovat yksi kunnan keinoista edistää alueen elinvoimaisuutta. Hankintastrategian tavoitteena on tukea paikallisten yritysten toimintamahdollisuuksia, kunnan työllisyyttä ja tervettä kuntataloutta. Hinta ei ole ainoa hankintakriteeri, vaan pisteytyksessä annetaan painoarvoa myös muille hankinnan vaikutuksille.
Kilpailutus on vain yksi osa hankintaprosessia. Hankintakokonaisuudessa on kysymys tilaajan ja tarjoajien yhteistyöstä, joka alkaa hyvissä ajoin ennen varsinaista kilpailutusta ja jatkuu valitun toimittajan kanssa aktiivisena koko sopimuskauden. Myös loppuasiakkailla on oma tärkeä roolinsa ennen kaikkea palvelujen hankinnoissa.

Hankintojen periaatteet

Hankinnoissa noudatetaan voimassa olevan hankintalain hankintarajoja

Hankinnat valmistellaan avoimesti ja vuorovaikutteisesti
Yritysten kanssa käydään vuoropuhelua jo hankintojen valmisteluvaiheessa. Myös palvelujen käyttäjien näkökulma huomioidaan erityisesti palveluhankinnoissa. Vuorovaikutteisuus kattaa kaikki hankinnan vaiheet: suunnittelun, kilpailutuksen ja toteutuksen (palveluissa koko sopimuskauden).

Paikallisten yritysten kilpailumahdollisuudet huomioidaan
Paikallinen yritystoiminta ja sen erityispiirteet huomioidaan hankinnan kriteerien määrittelyssä.

Hankintojen vaikutuksia tarkastellaan laajasti
Huomioidaan hankintojen sosiaaliset kriteerit, työllistävä vaikutus seudulla, ympäristövastuullisuus, vastuulliset tuotantotavat erityisesti elintarviketuotannossa sekä hankintojen innovatiivinen potentiaali; mahdollisuudet tukea yritysten tuote- ja palvelukehitystä.

Pienhankinnat tehdään näkyviksi
Myös kynnysarvon alittavat hankinnat tehdään näkyviksi, jotta mahdollisimman moni pystyy tarjoamaan palveluitaan ja hankkija puolestaan saa kattavan kuvan tarjonnasta. Tarjouspyynnöt julkaistaan kunnan verkkopalvelussa.

Hankinnat toteutetaan niin, että mahdollisimman moni voi niihin osallistua yrityksen kokoon katsomatta
Varmistetaan, että mahdollisimman monella on mahdollisuus osallistua kilpailutukseen eikä kilpailutukseen tai sopimusehtoihin sisällytetä tarpeettomia vaatimuksia, jotka voivat estää osallistumista. Pienten toimijoiden osallistuminen mahdollistetaan mm. jakamalla hankintoja osiin ja hyödyntämällä monituottajamallia.

Hankintaprosessia ei monimutkaisteta tarpeettomasti
Hankinnat toteutetaan niin, että muodollisuudet työllistävät tarjoajia ja tilaajaa mahdollisimman vähän. Esimerkiksi erilaisia todistuksia ei vaadita vielä tarjousvaiheessa. Aikataulutuksessa huomioidaan yritysten toimintamahdollisuudet.

Tehdään yhteishankintoja
Hankintoja tehdään mahdollisuuksien mukaan yhdessä kumppanien, kuten naapurikuntien tai projektikohtaisten yhteistyötahojen kanssa.